Bảng Xếp Hạng Không Cập Nhật Liên Tục, nhân vật phải thoát ra BXH mới cập nhật!


Thứ Hạng Tên Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 xiu 119 1707414660
2 Chet 119 1707414660
3 Mina 119 1707414660
4 Nisa 119 1707414660
5 Nana 119 1707414660
6 Th¥n 119 1707414660
7 Long 119 1707414660
8 Dàng 119 1707414660
9 TiepKhach 119 1707414660
10 PQT009 119 1707414660
11 PQT008 119 1707414660
12 PQT007 119 1707414660
13 NhãPhi 119 1707414660
14 iS¥u 119 1707414660
15 B¤tTr¸ 119 1707414660
16 iNhçn 119 1707414660
17 CSGT 119 1707414660
18 B¤tLñC 119 1707414660
19 B¤tLñc 119 1707414660
20 B¤tTØ 119 1707414660