STT Tên Tài Khoản Điểm TP
1 *** 0
2 *** 0
3 *** 0
4 *** 0
5 *** 0
6 *** 0
7 *** 0
8 *** 0
9 *** 0
10 *** 0
11 *** 0
12 *** 0
13 *** 0
14 *** 0
15 *** 0
16 *** 0
17 *** 0
18 *** 0
19 *** 0
20 *** 0
Thứ Hạn Tên Nhân Vật Số ĐMP quy đổi ID Của Nhân Vật
1 admin 3c3362ca 0
2 GM 3c336090 0
3 Shinzi 3c336834 0
4 Ki«uOanh 3c3366f2 0
5 Azaz 3c336a6a 0
6 ThùyLinh 3c3369ff 0
7 Chet 3c336b57 0
8 MÕcKÏPhong 3c3361fa 0
9 CÓCXìTjN 3c3362ad 0
10 May 3c336b59 0

Bản Xếp Hạng Cập Nhật 1 phút trước !


Bxh Không Tính Khuyển mãi